Valonia Frambuaz konfiseri

Ambalaj ?ekli 2.5 kg d?r.