Nazar Boncuk Badem Draje

Ambalaj ?ekli 1.3 kg d?r.